Croeso

 • Hysbyseb Swydd – Prif Swyddog

  Mae Menter Iaith Castell-nedd Port Talbot yn awyddus i benodi person egnïol a brwdfrydig i gydweithio gyda’r Pwyllgor Rheoli i hybu a hyrwyddo defnydd o’r iaith Gymraeg yng Nghastell-nedd Port Talbot.

  Bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus fod a phrofiad o arwain a rheoli ar lefel strategol, rheoli a monitro datblygiad staff a rheoli cyllid a phrosiectau.  Bydd hefyd angen sgiliau cyfathrebu ardderchog ar lafar ac yn ysgrifenedig yn y Gymraeg â’r Saesneg.

  Lleolir y swydd yn Adeilad Prosiect Ponty, Stryd Herbert, Pontardawe SA8 4EB

  Cyflog: I’w drafod

  Dyddiad Cau: 12:00 ar ddydd Iau, 25 Mehefin 2015

  Cyfweliadau: Dydd Gwener, 10 Gorffennaf 2015

  Am swydd ddisgrifiad neu am fwy o fanylion e-bostiwch: menter@micnpt.org neu ffoniwch 01792 864949 er mwyn siarad gyda Phrif Swyddog y Fenter – Alun Pugh.

  I ymgeisio anfonwch lythyr cais a chopi o CV cyfredol at sylw Alun Pugh (cyfeiriad uchod).

  11/06/2015
 • ‘Stafell Stwnsh!

  SONY DSC

  Mae ‘Stafell Stwnsh yn parhau amser cinio Dydd Mawrth a Dydd Iau yn Ysgol Gyfun Ystalyfera.

  12/05/2015
 • Dathlu 7 mlynedd o Gigs y Gwach

   

  SONY DSC

  Nos Wener y 20fed o Fawrth, cynhaliwyd gig arbennig yn Nhafarn y Gwachel, Pontardawe, i ddathlu 7 mlynedd o Gigs y Gwach. Braf oedd gweld cymaint o drigolion yr ardal yn ogystal â phobl oedd wedi teithio’n bell yn bresennol, i ddathlu’r garreg filltir. Gwahoddwyd y band lleol ‘Yr Angen,’ i gefnogi ‘Y Bandana’ ar y noson arbennig hon.

  Dechreuodd Yr Angen y noson bant, gyda set o ganeuon cyfarwydd, cyn i’r band bywiog a thalentog o Gaernarfon, Y Bandana cymryd at y llwyfan. Hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi cefnogi’r gigs dros y 7 mlynedd diwethaf, ac ‘rydym yn edrych ymlaen at glywed cerddoriaeth Gymraeg yn y Gwachel am flynyddoedd i ddod.

  23/03/2015
 • Trip i Laserzone!

  Lazerzone031521
  Ar nos Fercher y 4ydd o Chwefror fe wnaeth Hari Powell o Fenter Iaith Castell-nedd Port Talbot, ar y cyd gyda Sarah Gwilym o BartnerIAITH Aman Tawe, trefnu taith i ddisgyblion blynyddoedd 7 – 9 Ysgol Gyfun Ystalyfera i Laserzone, Abertawe. Roedd pawb wedi mwynhau’r daith. Hoffwn ddiolch i’r holl ddisgyblion am ymddwyn mor aeddfed. Edrychwn ymlaen at ddigwyddiadau’r dyfodol

  19/03/2015
 • Gigs y Gwach Mai 2015

  gigs y gwach 15-05

  Cafwyd gig anhygoel yn Y Gwachel unwaith eto. Trefnwyd i Cowbois Rhos Botwnnog chwarae ar Nos Wener, 15fed o Fai yn Gigs y Gwach. Ro’dd y Gwachel yn lawn dop gyda phobl wedi dod o bell i glywed y band, perfformiwyd nifer o ganeuon enwog, Hoffai’r Fenter Iaith ddiolch i drigolion yr ardal ac i staff y Gwachel am eu cefnogaeth gyson, yn ogystal â Tom ar y sain.

   

  15/05/2015
 • Al Lewis a’r Band yn y Gwach

  Trefnwyd i Al Lewis a’r Band i chwarae ar Nos Wener,  28ain o Chwefror yn Gigs y Gwach.

  Cafwyd gig anhygoel yn Y Gwachel unwaith eto. Dechreuodd Al y noson bant gyda set acwstig, cyn i weddill y band ymuno â fe ar y llwyfan, ar Ôl y toriad. Ro’dd y Gwachel yn lawn dop gyda phobl wedi dod o bell i glywed y band, a oedd wedi teithio o Lundain i fod yn y Gwachel. Perfformiwyd nifer o ganeuon enwog, ond hefyd cawsom olwg cyntaf o ganeuon a fydd ar yr albwm newydd, sy’n dod mas yn y dyfodol agos. Hoffai’r Fenter Iaith ddiolch i drigolion yr ardal ac i staff y Gwachel am eu cefnogaeth gyson, yn ogystal â Tom ar y sain.llun al lewis promotional

  02/04/2015
 • Swyddfa Newydd i’r Fenter

  swyddfa2015DSC02751031528

  Ar ôl treulio 12 mlynedd yng Nghanolfan y Groes Pontardawe, mae’r Fenter Iaith wedi symud i swyddfa newydd, ar ddydd Llun, 16 Mawrth 15 i adeilad Prosiect Ponty, tu ôl i faes parcio Tafarn y Dillwyn, sgwâr Pontardawe.
  Mae hyn yn ddatblygiad pwysig i’r Fenter Iaith ac yn gyfle gwych i gynnig mwy o wasanaethau Cymraeg i drigolion yr ardal a’r sir.
  Hoffai’r Fenter Iaith ddiolch i Ymddiriedolwyr Prosiect Ponty yn ogystal â Chyngor Tref Pontardawe am eu cefnogaeth.
  Croeso cynnes i chi alw mewn am baned a sgwrs unrhyw bryd.

  swyddfa2015PP05031528

  21/03/2015
 • Cwis Cwmnedd

  Glynnedd_mawrth_2015031512
  Cynhaliwyd cwis yng Nghlwb Rygbi Glyn-nedd ar Nos Iau, 5ed o Fawrth, ar y cyd gyda Phwyllgor Ardal Port Talbot a YGG Cwmnedd. Roedd y cwis yn gystadleuol iawn gyda Cewri’r Côr yn fuddugol ar ddiwedd y noson. Hoffai’r Fenter ddiolch i YGG Cwmnedd am ei gefnogaeth, a’r holl bobl a oedd wedi mynychu’r digwyddiad, a chodi arian ar gyfer yr Ysgol Gymraeg lleol. Edrychwn ymlaen at yr un nesaf.

  17/03/2015