Croeso i wefan Menter Iaith Castell-nedd Port Talbot

 • Say it in Cymraeg!

  Use your CymraegMae Mentrau Iaith Cymru wedi paratoi taflenni i’w dosbarthu i fusnesau ar hyd a lled Cymru, yn siopau, tafarndai, caffis a swyddfeydd mewn ymgais i annog mwy o bobl i roi cynnig ar ddefnyddio’r Gymraeg.

  Mae’r taflenni wedi eu creu i gyd-fynd â dathliadau Diwrnod Shwmae Su’mae a gynhelir ar y 15fed o Hydref eleni – diwrnod sy’n annog pawb yng Nghymru i fyw, dysgu a mwynhau’r Gymraeg.

  Am fwy o wybodaeth ewch i wefan newydd Mentrau Iaith Cymru www.menterauiaith.cymru 

  Os ydych yn ymwybodol o unrhyw un byddai’n dymuno gwneud defnydd o’r cerdiau cysylltwch a Menter Iaith Castell-nedd Port Talbot er mwyn i ni drefnu eich bod yn derbyn y cerdiau!

  MIC

  09/10/2015
 • Diwrnod Shwmae – Sumae 2015

  Ambell gymeriad lleol yn dweud Shwmae!!

  07/10/2015
 • Croeso i Brif Swyddog newydd Menter Iaith Castell-nedd Port Talbot

  owain glenister

  Yn dilyn ymddeoliad diweddar Alun pugh, mae Menter Iaith Castell-nedd Port Talbot wedi croesawu Prif Swyddog newydd Owain Glenister a dechreuodd ar ei waith ar ddechrau mis Medi.

  Mae Owain Glenister wedi gweithio’n ddyfal dros y Gymraeg dros nifer o flynyddoedd.  Dechreuodd ar ei yrfa gyda Menter Bro Dinefwr yn 2003 ac yn ystod y cyfnod hwn sicrhaodd gyfleoedd niferus i bobl defnyddio’r Gymraeg yn yr ardal.

  Mae Owain yn gweld bod gan gerddoriaeth le pwysig i’w chwarae wrth hyrwyddo’r Gymraeg ac mae’n awyddus i feithrin talent gerddorol unigolion yn ardal Castell-nedd Port Talbot. Yn ôl Owain, fe fydd llwyddiant Gigs y Gwach a gynhelir ym Mhontardawe, yn ddefnyddiol iawn i’r perwyl hwn.

  Targed uchelgeisiol Owain yw i ‘gael y Gymraeg ym mhobman!’ Nid oes rhyfedd felly ei fod yn awyddus i ehangu’r niferoedd sy’n gweithio i’r Fenter Iaith. Ei obaith yw y bydd mwy o swyddogion ar lawr gwlad yn y dyfodol er mwyn sicrhau parhad i waith da ei rhagflaenydd.
  Mae Owain yn awyddus i weithio yng nghalon y gymuned ac i ddod i adnabod yr ardal a sefyllfa’r Gymraeg yno yn well. Yn ei eiriau ef, ‘Fi ddim yn moyn cuddio tu ôl i ddesg, fi’n casáu desgiau!’
  Pob lwc iddo yn ei swydd newydd ac edrychwn ymlaen at ddigwyddiadau Menter Iaith Castell-nedd Port Talbot yn y dyfodol agos.

  14/09/2015
 • Gŵyl y Gwach 2015

  Dechrau arbennig i’r Ŵyl

  Agorwyd Gŵyl y Gwach 2015 ar nos Iau, 9fed o Orffennaf gyda noson o gomedi.
  Ellis James, Phil Evans, Aled Richards, Eleri a Noel James fu’n diddanu’r gynulleidfa niferus yn Nhafarn y Gwachel, Pontardawe.
  Cafwyd perfformiadau gwych gan y pump, pob un a steil gwahanol, ond ser y noson oedd Phil Evans ac Ellis James gyda’i hiwmor naturiol traddodiadol, ac mae’n braf nodi bod comedi Cymraeg yn mynd o nerth i nerth yng Nghymru ar hyn o bryd.
  Edrychwn ymlaen yn eiddgar at weddill yr Ŵyl!

  SAMSUNG CAMERA PICTURES

  Nos Wener yng nghwmni’r Moniars

  Yn dilyn dechrau llwyddiannus i’r Ŵyl gyda noson gomedi ar y nos Iau, parhawyd gydag adloniant yr Ŵyl ar y nos Wener yng nghwmni un o fandiau gorau Cymru sef y “Moniars” a hyfryd oedd cael cynnal y gig tu allan.
  Mae’r Moniars wedi ymddangos ar lwyfan y Gwachel yn gyson ond dyma’r tro cyntaf iddynt chwarae yn yr Ŵyl.  Yn cefnogi’r Moniars roedd Jamie Bevan a’r Gweddillion.  Hyfryd oedd gweld gymaint o drigolion yr ardal yn bresennol, yn ogystal â’r bobl oedd wedi teithio’n bell i glywed y bandiau yn perfformio.  Yn ôl y disgwyl, cafwyd perfformiad gwych gan y bandiau, a’r gynulleidfa wrth eu bodd.

  SAM_0041

  Diwrnod i’r Teulu

  Ar y prynhawn dydd Sadwrn yr Ŵyl, llwyddwyd i gynnal  ‘Diwrnod i’r Teulu’ tu allan.  Yn ystod y prynhawn cafodd y teuluoedd nifer fawr o weithgareddau amrywiol i’w diddanu gan gynnwys nifer o stondinau, bws chwarae, injan dân go iawn, paentio wynebau, castell neidio ac amryw o gemau.  Hyfryd oedd gweld cynifer o deuluoedd yn mwynhau’r prynhawn mewn awyrgylch hollol Gymraeg.

  SAMSUNG CAMERA PICTURES

  Bandiau ifanc yn dod a’r Ŵyl i ben

  I ddod a’r Ŵyl i ben ar y nos Sadwrn, penderfynwyd gwahodd perfformwyr ifanc lleol dyma’n dechrau eu gyrfâu cerddorol ar lwyfan y Gwachel.

  Yn perfformio ar y noson bu Fast Fuse, Bronwen Lewis, Yr Angen ac i bennawdu’r noson Bromas.

  Cafwyd perfformiadau gwych gan y bandiau i gyd, ac roedd y gynulleidfa ifanc (ac ifanc eu hysbryd!) wedi joio mas draw.

  Diolch i’r trigolion lleol am eu cefnogaeth unwaith eto, i’r holl berfformwyr, Steve Tustain, Rheolwr y Gwachel a’i staff, Wal, Jac a Tom ein dynion sain, aelodau Pwyllgor Ardal Pontardawe, ac i staff y Fenter am eu holl waith caled yn ystod y penwythnos yn enwedig Hari Powell fu’n gyfrifol am drefnu’r digwyddiad.  Edrychwn ymlaen yn eiddgar at Ŵyl y Gwach 2016!

  SAMSUNG CAMERA PICTURES

  09/07/2015
 • Gigs Y Gwach – 16eg Hydref!

  Cofiwch am y gig nesaf gyda Plu a Platform11! Dewch i gefnogi cerddorion Cymraeg ar eu gorau! Croeso cynnes i bawb. Mynediad am ddim

   

  07/10/2015
 • Clwb Ieuenctid newydd ym Mhontardawe!

  Mae’r Fenter wedi lansio clwb ieuenctid newydd ym Mhontardawe. Bwriad prosiect Ponty-o! yw cynnig cyfleoedd i bobl ifanc (blynyddoedd 5,6 a 7) i gymdeithasu ac i ddefnyddio’r Gymraeg y tu allan i’r ysgol. Am fanylion pellach cysylltwch! Mynediad am ddim.ponty-o terfynol

  07/10/2015
 • Plant y Cynllun Chwarae ar y ffordd i bwll nofio Castell-nedd

  llun cynllun chwarae CN 2015

  23/07/2015
 • Max Boyce yn agor Swyddfa Newydd y Fenter Iaith

  photo 1

  Ar nos Fercher, 8fed o Orffennaf 2015 fe agorwyd swyddfa’r Fenter Iaith yn swyddogol.

  I ddechrau’r noson croesawyd pawb i’r agoriad gan Dyfrig Harris, Cadeirydd y Fenter cyn i Alun Pugh, y Prif Swyddog diolch i bawb bu’n ein cynorthwyo i symud i’r swyddfa newydd . Trosglwyddwyd yr awenau i’n gwr gwadd, sef, Max Boyce dyma’n dweud gair bach am bwysigrwydd cadw’r iaith Gymraeg yn fyw, yn enwedig mewn ardaloedd fel Cwmtawe (a Glyn-nedd!) cyn iddo fynd ymlaen i dorri’r ruban ac agor y swyddfa yn swyddogol.

  I ddilyn hyn i gyd buom yn ffodus iawn i gael disgyblion o Ysgol Gyfun Ystalyfera i’n diddanu.  Diolch i Mrs Laurel Davies, Pennaeth Cynorthwyol yn yr ysgol am drefnu.  Yn gyntaf chwaraewyd darn hyfryd  gan Sofia Ortega Davies, Angharad Samuel a Siân Hughes ar y telynau ac i ddilyn  cafwyd dawns clocsio gan Branwen Morgan, cyfeiliant gan Aneurin Jones ar y ffidil.  Yn bresennol ar y noson hefyd oedd Alistair O’Mahoney, Prif Fachgen yr Ysgol.

  photo 2

  I ddod ar noson i ben fe dorrodd Max y deisen roedd wedi cael ei wneud yn arbennig ar gyfer yr agoriad.  Hoffai’r Fenter ddiolch i bawb am fynychu’r noson, disgyblion Ysgol Gyfun Ystalyfera am berfformio mor wych ac wrth gwrs i’n gwr gwadd Max Boyce am roi o’i amser i gefnogi’r Fenter unwaith eto.   Diolch yn fawr i chi gyd.

  09/07/2015