Croeso

 • Plant y Cynllun Chwarae ar y ffordd i bwll nofio Castell-nedd

  llun cynllun chwarae CN 2015

  23/07/2015
 • Max Boyce yn agor Swyddfa Newydd y Fenter Iaith

  photo 1

  Ar nos Fercher, 8fed o Orffennaf 2015 fe agorwyd swyddfa’r Fenter Iaith yn swyddogol.

  I ddechrau’r noson croesawyd pawb i’r agoriad gan Dyfrig Harris, Cadeirydd y Fenter cyn i Alun Pugh, y Prif Swyddog diolch i bawb bu’n ein cynorthwyo i symud i’r swyddfa newydd . Trosglwyddwyd yr awenau i’n gwr gwadd, sef, Max Boyce dyma’n dweud gair bach am bwysigrwydd cadw’r iaith Gymraeg yn fyw, yn enwedig mewn ardaloedd fel Cwmtawe (a Glyn-nedd!) cyn iddo fynd ymlaen i dorri’r ruban ac agor y swyddfa yn swyddogol.

  I ddilyn hyn i gyd buom yn ffodus iawn i gael disgyblion o Ysgol Gyfun Ystalyfera i’n diddanu.  Diolch i Mrs Laurel Davies, Pennaeth Cynorthwyol yn yr ysgol am drefnu.  Yn gyntaf chwaraewyd darn hyfryd  gan Sofia Ortega Davies, Angharad Samuel a Siân Hughes ar y telynau ac i ddilyn  cafwyd dawns clocsio gan Branwen Morgan, cyfeiliant gan Aneurin Jones ar y ffidil.  Yn bresennol ar y noson hefyd oedd Alistair O’Mahoney, Prif Fachgen yr Ysgol.

  photo 2

  I ddod ar noson i ben fe dorrodd Max y deisen roedd wedi cael ei wneud yn arbennig ar gyfer yr agoriad.  Hoffai’r Fenter ddiolch i bawb am fynychu’r noson, disgyblion Ysgol Gyfun Ystalyfera am berfformio mor wych ac wrth gwrs i’n gwr gwadd Max Boyce am roi o’i amser i gefnogi’r Fenter unwaith eto.   Diolch yn fawr i chi gyd.

  09/07/2015
 • Gigs y Gwach Mai 2015

  gigs y gwach 15-05

  Cafwyd gig anhygoel yn Y Gwachel unwaith eto. Trefnwyd i Cowbois Rhos Botwnnog chwarae ar Nos Wener, 15fed o Fai yn Gigs y Gwach. Ro’dd y Gwachel yn lawn dop gyda phobl wedi dod o bell i glywed y band, perfformiwyd nifer o ganeuon enwog, Hoffai’r Fenter Iaith ddiolch i drigolion yr ardal ac i staff y Gwachel am eu cefnogaeth gyson, yn ogystal â Tom ar y sain.

   

  15/05/2015
 • Al Lewis a’r Band yn y Gwach

  Trefnwyd i Al Lewis a’r Band i chwarae ar Nos Wener,  28ain o Chwefror yn Gigs y Gwach.

  Cafwyd gig anhygoel yn Y Gwachel unwaith eto. Dechreuodd Al y noson bant gyda set acwstig, cyn i weddill y band ymuno â fe ar y llwyfan, ar Ôl y toriad. Ro’dd y Gwachel yn lawn dop gyda phobl wedi dod o bell i glywed y band, a oedd wedi teithio o Lundain i fod yn y Gwachel. Perfformiwyd nifer o ganeuon enwog, ond hefyd cawsom olwg cyntaf o ganeuon a fydd ar yr albwm newydd, sy’n dod mas yn y dyfodol agos. Hoffai’r Fenter Iaith ddiolch i drigolion yr ardal ac i staff y Gwachel am eu cefnogaeth gyson, yn ogystal â Tom ar y sain.llun al lewis promotional

  02/04/2015
 • Gŵyl y Gwach 2015

  Dechrau arbennig i’r Ŵyl

  Agorwyd Gŵyl y Gwach 2015 ar nos Iau, 9fed o Orffennaf gyda noson o gomedi.
  Ellis James, Phil Evans, Aled Richards, Eleri a Noel James fu’n diddanu’r gynulleidfa niferus yn Nhafarn y Gwachel, Pontardawe.
  Cafwyd perfformiadau gwych gan y pump, pob un a steil gwahanol, ond ser y noson oedd Phil Evans ac Ellis James gyda’i hiwmor naturiol traddodiadol, ac mae’n braf nodi bod comedi Cymraeg yn mynd o nerth i nerth yng Nghymru ar hyn o bryd.
  Edrychwn ymlaen yn eiddgar at weddill yr Ŵyl!

  SAMSUNG CAMERA PICTURES

  Nos Wener yng nghwmni’r Moniars

  Yn dilyn dechrau llwyddiannus i’r Ŵyl gyda noson gomedi ar y nos Iau, parhawyd gydag adloniant yr Ŵyl ar y nos Wener yng nghwmni un o fandiau gorau Cymru sef y “Moniars” a hyfryd oedd cael cynnal y gig tu allan.
  Mae’r Moniars wedi ymddangos ar lwyfan y Gwachel yn gyson ond dyma’r tro cyntaf iddynt chwarae yn yr Ŵyl.  Yn cefnogi’r Moniars roedd Jamie Bevan a’r Gweddillion.  Hyfryd oedd gweld gymaint o drigolion yr ardal yn bresennol, yn ogystal â’r bobl oedd wedi teithio’n bell i glywed y bandiau yn perfformio.  Yn ôl y disgwyl, cafwyd perfformiad gwych gan y bandiau, a’r gynulleidfa wrth eu bodd.

  SAM_0041

  Diwrnod i’r Teulu

  Ar y prynhawn dydd Sadwrn yr Ŵyl, llwyddwyd i gynnal  ‘Diwrnod i’r Teulu’ tu allan.  Yn ystod y prynhawn cafodd y teuluoedd nifer fawr o weithgareddau amrywiol i’w diddanu gan gynnwys nifer o stondinau, bws chwarae, injan dân go iawn, paentio wynebau, castell neidio ac amryw o gemau.  Hyfryd oedd gweld cynifer o deuluoedd yn mwynhau’r prynhawn mewn awyrgylch hollol Gymraeg.

  SAMSUNG CAMERA PICTURES

  Bandiau ifanc yn dod a’r Ŵyl i ben

  I ddod a’r Ŵyl i ben ar y nos Sadwrn, penderfynwyd gwahodd perfformwyr ifanc lleol dyma’n dechrau eu gyrfâu cerddorol ar lwyfan y Gwachel.

  Yn perfformio ar y noson bu Fast Fuse, Bronwen Lewis, Yr Angen ac i bennawdu’r noson Bromas.

  Cafwyd perfformiadau gwych gan y bandiau i gyd, ac roedd y gynulleidfa ifanc (ac ifanc eu hysbryd!) wedi joio mas draw.

  Diolch i’r trigolion lleol am eu cefnogaeth unwaith eto, i’r holl berfformwyr, Steve Tustain, Rheolwr y Gwachel a’i staff, Wal, Jac a Tom ein dynion sain, aelodau Pwyllgor Ardal Pontardawe, ac i staff y Fenter am eu holl waith caled yn ystod y penwythnos yn enwedig Hari Powell fu’n gyfrifol am drefnu’r digwyddiad.  Edrychwn ymlaen yn eiddgar at Ŵyl y Gwach 2016!

  SAMSUNG CAMERA PICTURES

  09/07/2015
 • Hysbyseb Swydd – Prif Swyddog

  Mae Menter Iaith Castell-nedd Port Talbot yn awyddus i benodi person egnïol a brwdfrydig i gydweithio gyda’r Pwyllgor Rheoli i hybu a hyrwyddo defnydd o’r iaith Gymraeg yng Nghastell-nedd Port Talbot.

  Bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus fod a phrofiad o arwain a rheoli ar lefel strategol, rheoli a monitro datblygiad staff a rheoli cyllid a phrosiectau.  Bydd hefyd angen sgiliau cyfathrebu ardderchog ar lafar ac yn ysgrifenedig yn y Gymraeg â’r Saesneg.

  Lleolir y swydd yn Adeilad Prosiect Ponty, Stryd Herbert, Pontardawe SA8 4EB

  Cyflog: I’w drafod

  Dyddiad Cau: 12:00 ar ddydd Iau, 25 Mehefin 2015

  Cyfweliadau: Dydd Gwener, 10 Gorffennaf 2015

  Am swydd ddisgrifiad neu am fwy o fanylion e-bostiwch: menter@micnpt.org neu ffoniwch 01792 864949 er mwyn siarad gyda Phrif Swyddog y Fenter – Alun Pugh.

  I ymgeisio anfonwch lythyr cais a chopi o CV cyfredol at sylw Alun Pugh (cyfeiriad uchod).

  11/06/2015
 • ‘Stafell Stwnsh!

  SONY DSC

  Mae ‘Stafell Stwnsh yn parhau amser cinio Dydd Mawrth a Dydd Iau yn Ysgol Gyfun Ystalyfera.

  12/05/2015
 • Dathlu 7 mlynedd o Gigs y Gwach

  SONY DSCNos Wener y 20fed o Fawrth, cynhaliwyd gig arbennig yn Nhafarn y Gwachel, Pontardawe, i ddathlu 7 mlynedd o Gigs y Gwach. Braf oedd gweld cymaint o drigolion yr ardal yn ogystal â phobl oedd wedi teithio’n bell yn bresennol, i ddathlu’r garreg filltir. Gwahoddwyd y band lleol ‘Yr Angen,’ i gefnogi ‘Y Bandana’ ar y noson arbennig hon.

  Dechreuodd Yr Angen y noson bant, gyda set o ganeuon cyfarwydd, cyn i’r band bywiog a thalentog o Gaernarfon, Y Bandana cymryd at y llwyfan. Hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi cefnogi’r gigs dros y 7 mlynedd diwethaf, ac ‘rydym yn edrych ymlaen at glywed cerddoriaeth Gymraeg yn y Gwachel am flynyddoedd i ddod.

  23/03/2015